สมาชิกของ Thai Musculoskeletal Tumor Society เข้าร่วมประชุม The 9th Asia Pacific Musculoskeletal Tumour Society Meeting 2012 ในระหว่างวันที่ 7-9 กันยายน 2555ที่ผ่านมา ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย โดยทางประเทศไทยมี อ.นพ.ปิยะ เกียรติเสวี จากสถาบันออร์โธปิดิกส์ โรงพยาบาลเลิดสิน อ.นพ.ดำเนินสันต์ พฤกษากร จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และ นพ.ธนา ศิริพิสิฐศักดิ์ จากโรงพยาบาลศิริราช เข้าร่วมบรรยายนำเสนอผลงานวิจัย รวมถึงยังมีการนำเสนอผลงานวิจัยในรูปแบบโปสเตอร์ อีก 15 งานวิจัยจากสถาบันต่างๆ ได้แก่ โรงพยาบาลเลิดสิน โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า โรงพยาบาลศิริราช มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ซึ่งปีนี้เป็นที่น่ายินดีที่มีตัวแทนจากประเทศไทยเข้าร่วมการประชุมมากกว่าหลายๆครั้งที่ผ่านมา นอกจากนี้ยังได้นำการรำวง และการแต่งกายพื้นบ้าน ไปแสดงในงานเลี้ยงต้อนรับเพื่อเป็นการเผยแพร่วัฒนธรรมไทยอันดีงามอีกด้วย