อนุสาขา Tumor จัดประชุมวิชาการ Annual Meeting of Musculoskeletal Oncology 2014: Comprehensive Course of Soft-tissue Tumor

วันเสาร์ที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2557 ณ ห้องประชุมอารีย์  วัลยะเสวี ศูนย์การแพทย์สิริกิติ์  คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

รายละเอียดเพิ่มเติม ติดต่อคุณเพ็ญนภา  อบเชย  ภาควิชาออร์โธปิดิกส์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี  มหาวิทยาลัยมหิดล โทรศัพท์ 0-2201-2632  โทรสาร 0-2201-1599  อีเมลล์ CLOAKING :    Download ตารางการประชุม